D3332  Algemene voorwaarden:

ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1 – Toepasselijkheid van de voorwaarden
1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle offertes, aanbiedingen en gesloten overeenkomsten tussen de 2SU Academy B.V. en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
1.2 Voor iedere overeenkomst met de 2SU Academy B.V. gelden alleen deze algemene voorwaarden met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever.
1.3 De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de 2SU Academy B.V., waarbij de diensten van derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2 – Offertes, totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van de 2SU Academy B.V. zijn vrijblijvend.
2.2 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke danwel mondelinge aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van de 2SU Academy B.V.of – indien geen offerte is uitgebracht- door schriftelijke bevestiging van de 2SU Academy B.V. van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht. Alle prijsopgaven en offertes worden gedaan exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2.3 De 2SU Academy B.V.mag als haar opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan de 2SU Academy B.V. heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen krachtens last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan de 2SU Academy B.V.zijn verstrekt.
2.4 Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken wanneer de 2SU Academy B.V. reeds werk heeft verricht voor voornoemde opdracht, is de opdrachtgever van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd, alsmede een vergoeding op basis van een uurtarief voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte.

Artikel 3 – Wijziging, intrekking van opdrachten
3. 1 De 2SU Academy B.V. is gerechtigd de termijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst ingrijpende wijzigingen, anders dan van geringe aard, in de opdracht aanbrengt.

Artikel 4 – Levering van de opdracht
4.1 De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De 2SU Academy B.V. is gehouden om, zodra haar duidelijk wordt dat de overeengekomen levertijd niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
4.2 Bij toerekenbare overschrijding van de toegezegde termijn is de opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. De 2SU Academy B.V. is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.
4.3 De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van persoonlijke aflevering of verzending per gewone post, koerier of e-mail.
4.4 Levering van documenten via e-mail wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd.
4.4 Een opdracht wordt steeds aanvaard onder het voorbehoud, dat de 2SU Academy B.V., na inzage van het uit te voeren werk, het recht heeft binnen redelijke tijd de opdracht alsnog af te wijzen, zonder tot het geven van enige schadevergoeding gehouden te zijn
4.5 De 2SU Academy B.V. is slechts gehouden een aanvaarde opdracht naar beste weten en kunnen uit te voeren. De 2SU Academy B.V. houdt rekening met de aanwijzingen van de opdrachtgever voor zover de 2SU Academy B.V. dit verantwoord acht.

Artikel 5 -Uitvoering van opdrachten, geheimhouding

5. 1 De 2SU Academy B.V. is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel.
5. 2 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen heeft de 2SU Academy B.V. het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd haar verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. De 2SU Academy B.V. zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten.
5.3 De 2SU Academy B.V. zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. De 2SU Academy B.V. zal derden die voor haar opdrachten uitvoeren tot geheimhouding verplichten. De 2SU Academy B.V. is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door derden indien zij aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.
5.4 De opdrachtgever verstrekt op verzoek inhoudelijke inlichtingen over de uit te voeren opdrachten alsmede documentatie Verzending van bedoelde stukken geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.
5.5 De 2SU Academy B.V. staat niet in voor de juistheid van de door opdrachtgever aan de 2SU Academy B.V. verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, indien de 2SU Academy B.V. is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, ook al zijn deze te goeder trouw verstrekt.

Artikel 6 – Intellectueel eigendom/auteursrecht
6.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt de 2SU Academy B.V.het auteursrecht op door de 2SU Academy B.V. gemaakte en geleverde diensten.
6. 2 De opdrachtgever vrijwaart de 2SU Academy B.V. tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 7 – Ontbinding
de 2SU Academy B.V. is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Zij kan alsdan onmiddellijke voldoening van het hem toekomende uit de overeenkomst en wet vorderen.

Artikel 8 – Reclames en geschillen
8.1 De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk kenbaar te maken en in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan de 2SU Academy B.V. te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
8. 2 Indien de klacht gegrond is, zal de 2SU Academy B.V.het geleverde binnen redelijke tijd verbeteren of vervangen dan wel, indien de 2SU Academy B.V. redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering kan voldoen, een reductie op de prijs verlenen.

8.3 Het recht op verbetering, vervanging dan wel reductie (art. 8, lid 2) van de opdrachtgever vervalt indien de opdrachtgever het geleverde heeft bewerkt of doen bewerken.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid – vrijwaring

9. 1 de 2SU Academy B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan de trainer toerekenbare tekortkoming. De 2SU Academy B.V. is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde excl. btw van de desbetreffende opdracht.
9. 3 De beoordeling van de vraag of een opdracht bepaalde risico’s voor letselschade behelst blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.
9.4 De 2SU Academy B.V. is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. De 2SU Academy B.V. is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne telecommunicatiemiddelen.
9.5 De opdrachtgever is verplicht de 2SU Academy B.V. te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde, behoudens voor zover op grond van dit artikel aansprakelijkheid van de 2SU Academy B.V. bestaat.
Artikel 10 – Overmacht 10. 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de 2SU Academy B.V. geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor de 2SU Academy B.V. niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen – brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege en transportbelemmeringen.
9.6 Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van de 2SU Academy B.V. opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de 2SU Academy B.V. niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien de opdrachtgever consument is, geldt de in dit lid bedoelde opschortingsbevoegdheid slechts voor zover deze bevoegdheid hem op grond van de wet toekomt.
9.7 Indien de 2SU Academy B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is de 2SU Academy B.V. gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.